2013/08/03

NHÌN VỀ BÊN THẮNG CUỘC: KHỞI ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT SỰ LƯỜNG GẠT RỒI (01)

NHÌN VỀ BÊN THẮNG CUỘC

Bài số 1
KHỞI ĐẦU ĐÃ LÀ MỘT SỰ LƯỜNG GẠT RỒI
HỒ TẤN VINH

Lý tưởng Quốc Gia
Trong thời Pháp thuộc, mọi người Việt Nam đều mong mỏi đuổi được xâm lăng đi và giành lại độc lập cho đất nước, tự do cho người dân.
Sau khi đuổi được xâm lăng đi, nếu nhà Vua còn thì trả quyền cai trị lại cho Vua. Ta có thể gọi những người ái quốc này là những người Bảo Hoàng. Nếu chế độ quân chủ không còn nữa thì trả quyền cai trị cho dân. Ta có thể gọi những người ái quốc này là Dân Chủ.
Dầu là Bảo Hoàng hay Dân Chủ, những người ái quốc Việt Nam đều đặt tự do của người dân và quyền lợi của Quốc Gia lên trên hết.
Vì vậy ta có thể gọi chung những yêu nước dầu là Bảo Hoàng hay Dân Chủ đều là người Quốc Gia.

Lý tưởng Cộng Sản
Lý tưởng của người Cộng Sản là biến thế giới này thành cộng sản hết và việc cai trị giao cho người vô sản. Người dân nào không chịu ‘chuyên chính vô sản’ – như giai cấp tư sản hay tiểu tư sản hay trí thức - thì dùng bạo lực cách mạng mà đàn áp. Tất cả quốc gia trong hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa (trừ Nam Tư của Tito) đều phải tuân theo mệnh lệnh của một bộ chỉ huy thống nhất - Quốc Tế Cộng Sản – lúc đầu đặt tại Moscou.
Vì vậy, một khi đã tình nguyện vào Đảng Cộng Sản rồi thì đã đương nhiên chấp nhận hai điều kiện là không có tự do của người dân và chịu sự chỉ huy của Quốc Tế, nghĩa là không có độc lập của quốc gia.
Trên bình diện lý thuyết, đem so sánh lý tưởng quốc gia và lý tưởng cộng sản thì ta thấy ngay rằng hai lý tưởng này không dung nạp nhau được. Hơn nữa hai lý tưởng này chống đối một mất một còn.
Trên bình diện chánh danh, - trong khoản thời gian 1930 đến 1945 (hoặc ngay bây giờ đi nữa) - nếu đem hai lý tưởng này ra trình bày rõ ràng cho dân chúng hiểu để họ có ý thức mà chọn lựa thì đa số quần chúng chỉ mong đánh đuổi xâm lăng đi rồi thì  ai về nhà nấy mà lo làm ăn. Quần chúng sẽ không nghỉ xa xôi, họ lại càng không tình nguyện làm xung kích quốc tế đi giải phóng Thái Lan hay Mã Lai Á hay Ấn Độ hay Mỹ quốc. Nếu được để tự do chọn lựa ngay từ ban đầu thì sẽ không có bao nhiêu người chọn lựa đường lối ‘không có tự do cho dân, không có độc lập cho nước - của người Cộng Sản.
Người cộng sản đã biết rõ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN KHÁC VỚI NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN. Nói một cách khác  NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI DÂN KHÔNG PHẢI LÀ NGUYỆN VỌNG CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN, nên ngay từ lúc ban đầu họ đã dùng thủ đoạn lường gạt.
Ba người đầu nảo đem  đảng cộng sản vào Việt Nam  là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp lúc ban đầu đã hết sức che dấu gốc gác cộng sản của mình. Ngay cả tên Đảng cũng đã đổi thay nhiều lần. Mục đích là để ra sức đóng vai tuồng của những người yêu nước chống xâm lăng để trà trộn với những người Quốc Gia khác,  thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội (Mặt Trận Việt Minh). Đứng chung trong cái Hội này, người cộng sản đã tìm cách tiêu diệt người Quốc Gia trong Hội hay ngoài Hội.
Ở ngoài Bắc, các ông Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trương Tử Anh . . . ở trong Nam, các ông Huỳnh Phú Sổ, Hồ Văn Ngà, Tạ Thu Thâu, Hồ Vĩnh Ký, Lê Văn Viễn . . .  ai chạy kịp thì còn sống, ai không cẩn thận đề phòng thì bị giết.

Nhờ thủ đoạn lường gạt này mà người cộng sản đã nắm được độc quyền kháng chiến chống Pháp.

Biết rất rõ rằng khát vọng của quần chúng là độc lập cho xứ sở, tự do cho người dân, mà chủ đích của chuyên chính vô sản là tiêu diệt tự do của người dân và độc lập của xứ sở, Hồ Chí Minh lại tỉnh bơ đưa ra câu tuyên bố ‘KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO’

Thật là một tuyệt chiêu!


HỒ TẤN VINH
Melbourne
3 tháng 8 năm 2013
(Còn tiếp)


Những bài viết của tác giả Hồ Tấn Vinh được lưu trữ tại Khai Dân Trí

Khai Dân TríHồ Tấn Vinh

No comments:

Post a Comment