2012/10/17

“XÓM MÈO” NGỒI KIỂM ĐIỂM NHAU

“XÓM MÈO” NGỒI KIỂM ĐIỂM NHAU

“Xóm Mèo” ngồi kiểm điểm nhau
Tại sao thấy cá mèo nào cũng tham?

Mèo Già ăn vụng ngân hàng
Cấu bất động sản, cào ngang Tập Đoàn...
Mèo con gần gũi dân oan
La đất, liếm cát... nhì nhằng dưới quê
“Tổng Mèo” sắm trọn vai hề
Đứng ra chỉnh đốn cả bè mèo tham
Mèo Già biết Tổng cũng phàm
Biếu con chuột cống bằng vàng rõ to
Mèo con chuột nhắt chẳng từ
Chuyển thành Tài Khoản riêng tư mang về

Thành công Hội Nghị hả hê
Xóm Mèo “đoàn kết” nhất tề bên nhau!
Tổng Mèo cáo lỗi Đồng Bào
Tại Trời sinh cá, mèo nào chẳng tham!


Hà Nội, 16/10/2012
Ts. Trần Lực

Khai Dân TríTrần Lực

No comments:

Post a Comment